Daňová optimalizace v roční účetní závěrce za rok 2008

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
4.12.2008 (čtvrtek)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Jaromír Klásek – auditor a daňový poradce
MÍSTO KONÁNÍ
OSTRAVIA TRADE, a.s
28. října 150, Ostrava

Obsah semináře:

 • Obecné připomenutí účetních metod, zásad a praxe – ocenění, kurzové rozdíly, dohadné položky, časové rozlišení, inventarizace.
 • Tvorba a rozpuštění rezerv (na opravy) a opravných položek.
 • Prodej versus vyřazení zásob, manka a škody, náhrady škod.
 • Prémie a prémiové přísliby ke mzdám za rok 2008.
 • Zánik závazků a pohledávek, započtení, narovnání, prominutí.
 • Dodanění nezaplacených závazků z pohledu praxe jak v účetnictví, tak v daňové evidenci, kde je praktická aplikace jiná – zúčtování do výnosů, prodloužení splatnosti, započtení, postup při částečných úhradách, nákupu HM apod.
 • Daňová uznatelnost úroků, leasingu apod., změny v odpisování HM i NHM.
 • Benefity pro zaměstnance, jejich daňová uznatelnost a možnost optimalizace.
 • Cestovní náhrady včetně zahraničních cest.
 • Přechod z daň. evidence na účetnictví a zpět, nové náhledy u základu pojistného.
 • Odpočitatelné položky na výzkum a vývoj, její využití a poznatky z praxe.
 • Vzdělávání, zvyšování a prohlubování kvalifikace, odborný rozvoj zaměstnanců.
 • Metody optimalizace: platby v závěru roku, dohody o provedení práce, využití osob disponujících s nárokem na slevu, využití slev pro důchodce a na osoby se zdravotním postižením, odpisy pohledávek po vytvoření 100% opravné položky, odpisy pohledávek podle režimu platného do 31.12.2003, přerušení či snížení odpisů, účtování a ocenění nedokončené výroby vč. služeb, výplaty dividend a podílů, pořízení nebo prodej investic v daňové evidenci, výhodnost pořízení investic v účetnictví vč.tvorby rezerv, podmínky pro daň.uznatelnost výdajů dle § 24 odst.2.

V průběhu celého semináře bude dán účastníkům dostatečný prostor na dotazy.
 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

OSTRAVIA TRADE, a.s.
28. října 150, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
autobus č. 39, zastávka Dům Energetiky
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné za oba semináře:

 • DPH – závěr roku 2008 a novela DPH od 1.1.2009 [10.12.2008]
 • Daňová optimalizace v roční účetní závěrce za rok 2008 [4.12.2008]
1600,- Kč
Vložné za seminář 900,- Kč

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u ČSOB Ostrava, č. účtu 373518283/0300, variabilní symbol 41208, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 881 78 153, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax 596 546 366 nebo na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2008: