Daňové a účetní změny od 1. ledna 2008 s dopadem na chování daňových subjektů, účetnictví a účetní závěrku

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
23.1.2008 (středa)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Jaromír Klásek – auditor a daňový poradce
MÍSTO KONÁNÍ
OSTRAVIA TRADE, a.s
28. října 150, Ostrava

Obsah semináře:

 • Změny v zákoně o účetnictví
 • – zvýšení hranice pro vedení daňové evidence
  – jednoduché účetnictví pro některé nevýdělečné organizace
  – změny vyhlášky č. 500/2002 Sb. a účetních standardů
  – povinnost auditu, výroční zprávy, předávání listin na soud
  – změny připravované v zákoně o auditorech
  – zkrácení lhůty povinného vedení účetnictví 5 let
  – změna přílohy č. 2 zák. č.586/1992 Sb. – přechod z daňové evidence na účetnictví

 • Změny v zákoně o dani z nemovitosti
 • Změny v zákoně o dani dědické, darovací a daně z převodu nemovitostí
 • Nepodstatné změny v zákoně o silniční dani
 • Změny v zákoně o DPH – bytová výstavba, skupinová registrace, sazba 9%
 • Změny v zákoně o správě daní a poplatků včetně rekapitulace, penalizace a úročení doměrků a nedoplatků z minulých let (do 31. 12. 2006 a v r. 2007 a 2008)
 • Změny v sociálním a zdravotním pojištění, úrazovém pojištění zodpovědnosti, v nemocenském pojištění, mateřských dávkách a rodičovských příspěvcích
 • Změny ve zdaňování fyzických osob
 • – sazby
  – základ daně
  – slevy na dani superhrubá mzda
  – co již není osvobozeno
  – výdaje na pracovní a sociální podmínky
  – péče o zdraví a práva zaměstnanců (§24/2)
  – co je zrušeno od r. 2008
  – různá plnění zaměstnavatele, vztah zdaňování DPFO u zaměstnance a DPPO u zaměstnavatele včetně cestovních náhrad
  – řešení otázky výše cestovného a kapes-ného u zaměstnance a u podnikatele FO
  – změny ve zdaňování prodeje akcií u FO

 • Změny ve zdaňování právnických osob – sazby, zvláštní sazby, srážková daň
 • Společné změny v daňové uznatelnosti či neuznatelnosti nákladů
 • – odpisy
  – úroky
  – zdravotní a sociální pojistné
  – vzdělávání
  – leasing movitých věcí i nemovitostí
  – opravné položky k pohledávkám
  – likvidace zásob
  – připočitatelnost nezaplacených závazků z daň. nákladů po 36 měs. po splatnosti
  – závazné posuzování (daňové uznatelnosti, technického zhodnocení, odpočtu daňového zatřídění, výzkumu a vývoje)
  – odčítání daňové ztráty
  – zrušení odpisů 20% u starých pohledávek
  – změny v zákoně o rezervách a opravných položkách

 • Přechodné ustanovení k těmto změnám a náběh některých opatření postupně ve třech letech (2008, 2009, 2010) hlavně u sazeb, úroků, leasingů, prodeje akcií aj.
 • Metody optimalizace na přelomu roku 2007/2008
 • Na co nezapomenout při inventarizaci a uzávěrkových pracích k 31. 12. 2007 z pohledu změn v roce 2008

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

OSTRAVIA TRADE, a.s.
28. října 150, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
autobus č. 39, zastávka Dům Energetiky
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné na oba dva semináře:

 • Novely zákoníku práce a aktuální poznatky z praxe [14.2.2008]
 • Daňové a účetní změny od 1. ledna 2008 s dopadem na chování daňových subjektů, účetnictví a účetní závěrku [23.1.2008]
1600 Kč
Vložné za seminář 900 Kč

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u ČSOB Ostrava, č. účtu 373518283/0300, variabilní symbol 140208, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 881 78 153, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax 596 546 366 nebo na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2008: