Daňové novely a metody daňové optimalizace na přelomu let 2008 a 2009

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
23.1.2009 (pátek)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Klásek Jaromír – auditor a daňový poradce
MÍSTO KONÁNÍ
OSTRAVIA TRADE, a.s.
28. října 150, Ostrava

Seminář je zaměřen na daňovou optimalizaci při zpracování daňových přiznání právnických a fyzických osob za rok 2008 a na stručný přehled základních změn v daňových zákonech, účetních předpisech a na změny v nemocenském pojištění a ostatním pojistném v roce 2009.
 

Obsah semináře:

  Novely daňových zákonů

  • daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob
  • stručný přehled změn v účetních předpisech, silniční dani, DPH a ostatních daňových zákonech

  Stručný přehled změn v nemocenském pojištění a ostatním pojistném

  Metody daňové optimalizace

  • dohody o provedení práce
  • využití osob disponujících s nárokem na slevu
  • využití slev pro důchodce a na osoby se zdravotním postižením
  • odpisy pohledávek po vytvoření 100% opravné položky
  • odpisy pohl. podle režimu platného do 31.12.2003
  • přerušení či snížení odpisů, účtování a ocenění nedokončené výroby vč. služeb
  • výplaty dividend a podílů, pořízení nebo prodej investic v daňové evidenci, výhodnost pořízení investic v účetnictví vč.tvorby rezerv
  • podmínky pro daň.uznat. výdajů dle § 24 odst. 2

  Tvorba a rozpuštění rezerv (na opravy) a opravných položek

  Opravné položky dle § 8c zákona 593/92 Sb. – neuhraz. pohledávky do 30 000 Kč

  Prodej versus vyřazení zásob, manka a škody, náhrady škod

  Prémie a prémiové přísliby ke mzdám za rok 2008

  Dodanění nezaplacených závazků z pohledu praxe

  • zúčtování do výnosů
  • prodloužení splatnosti
  • započtení
  • postup při částečných úhradách, nákupu HM apod. (v účetnictví i daňové evidenci, kde je praktická aplikace jiná)

  Nezaplacené závazky nad 36 měsíců – jak postupovat

  Benefity pro zaměstnance, jejich daňová uznatelnost a možnost optimalizace

  Odpočitatelné položky na výzkum a vývoj, její využití a poznatky z praxe

  Vzdělávání, zvyšování a prohlubování kvalifikace, odborný rozvoj zaměstnanců

  Nové metody daňové optimalizace u prodeje obchodního podílu, likvidace s.r.o., likvidačního zůstatku a jeho transformace

  Životní pojištění s rizikovou složkou

  Snížení základu na pojistné, resp. využití max. základu u pojistného u fyzic. osob

  Diskuse a odpovědi na otázky
   

  Informace pro účastníky:
   

  Místo konání semináře
   

  OSTRAVIA TRADE, a.s.
  28. října 150, Ostrava

  Spojení:
  Tramvají z centra a z Poruby
  (č. 4, 8, 9, 11, 12)
  autobus č. 39, zastávka Dům Energetiky
   

  Cena a platební podmínky pro semináře:
  Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 800,- Kč za seminář
  Vložné za jednotlivý seminář 900,- Kč za seminář

  Úhradu účastnického poplatku proveďte:

  • platbou u ČSOB Ostrava, č. účtu 373518283/0300, variabilní symbol 210109, konstantní symbol 0558
  • nebo v hotovosti před zahájením semináře

  Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

  V ceně seminářů je malé občerstvení.

  V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

  IČO: 881 78 153, nejsme plátci DPH.

  Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax 596 546 366 nebo na mobil 603 367 808.
   

  Další semináře v roce 2009: