DPH v roce 2013 ve vazbě na účetnictví podnikatelů

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
22.3.2013 (pátek)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Fitříková Dagmar – daňový poradce, specialista na DPH

Ing. Procházková Dagmar – auditor, ABC AUDIT, s.r.o.

MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Seminář je zaměřen na vybrané oblasti uplatňování DPH, které činí plátcům v praxi potíže. U vybraných obchodních případů bude prezentován postup při uplatnění DPH v návaznosti na uvádění údajů v daňovém přiznání k DPH včetně doporučeného postupu při jejich zaúčtování. V rámci výkladu budou účastníci upozorněni na změny v oblasti DPH provedené v roce 2013 se zaměřením na oblast fakturace, ručení příjemce zdanitelného plnění, režim přenesení daňové povinnosti a další změny v oblasti uplatňování DPH.
 

Obsah semináře:

 • Přehled změn provedených v oblasti DPH a účetnictví v roce 2013 – rekapitulace provedených změn platných od 1.1. a 1. 4. 2013.
 • Daňové doklady v roce 2013, účetní doklad – změny v oblasti fakturace, daňový a účetní doklad, typy daňových dokladů, zásada věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňového dokladu, doplňování údajů na přijatých dokladech ve vazbě na jejich zaúčtování.
 • Institut ručení za nezaplacenou daň – upozornění na změny platné v oblasti DPH s účinností od 1.1. a 1.4. 2013, praktický postup při kontrole přijatých daňových dokladů, návrh na doplnění smluvních ujednání ve vazbě na institut ručení a zajištění daně včetně postupu při zaúčtování.
 • Přenos daňové povinnosti při poskytování stavebních nebo montážních prací – vysvětlení principů režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce z pohledu DPH ve vazbě na účetnictví, změny v roce 2013, upozornění na možné chyby, uvádění údajů v DAP k DPH včetně příloh.
 • Podání dodatečných daňových přiznání – důvody pro podání dodatečných daňových přiznání k DPH, časové posuny při uplatnění DPH, postup při opravě chyb z hlediska DPH na příkladech, změny v oblasti oprav chyb minulých účetních období v účetnictví.
 • Pravidla pro uplatnění nároku na odpočet daně – rozsah a výše nároku na odpočet daně včetně doporučeného postupu při zaúčtování uplatněného nároku, časové hledisko pro uplatnění nároku na odpočet daně, prokazování nároku na odpočet daně.
 • „Manažerská vozidla“ – postup při uplatnění odpočtu daně při pořízení dlouhodobého majetku využívaného i pro jiné účely než související s ekonomickou činností ve vazbě postup při zaúčtování.
 • Finanční bonusy, nepřímé bonusy a skonta v roce 2013 – postup při uplatnění DPH při poskytování množstevních rabatů, nepřímých bonusů a skont za platbu před lhůtou splatnosti, včetně doporučeného postupu při zaúčtování.
 • Inventarizační rozdíly – z pohledu DPH a daně z příjmů, včetně doporučeného postupu při zaúčtování, stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění, související judikatura NSS a SDEU.
 • Fakturace v cizí měně v tuzemsku a ve vztahu k zahraničí – tuzemské a zahraniční obchodní transakce realizované v cizí měně, pořízení a dodání zboží v rámci EU, postup při přepočtu cizí měny pro účely DPH ve vybraných případech včetně doporučeného postupu při zaúčtování.
 • Diskuze

Výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů. Účastníci semináře obdrží pracovní materiály.

S účinností od 1.4.2013 zveřejní správce daně údaje o bankovních účtech jednotlivých plátců. Od uvedeného data začne rovněž platit institut ručení odběratele v návaznosti na úhradu částek fakturovaných dodavatelem za zdanitelná plnění, pokud k úhradě dojde bezhotovostním převodem na bankovní účet dodavatele, který není zveřejněn v příslušném registru. Doporučení, jak eliminovat případná rizika vyplývající z institutu ručení, jaká přijmout opatření pokud se týče kontroly přijatých faktur – daňových dokladů a další informace týkající se praktické aplikace vybraných oblastí uplatňování DPH, včetně doporučeného postupu při jejich zaúčtování, můžete získat na tomto speciálním semináři.
 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 90113, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax č.: 596 546 366 nebo na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2013: