DPH – závěr roku 2012 a změny DPH od 1.1.2013

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
27.11.2012 (úterý)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Fitříková Dagmar, daňový poradce, specialista na DPH
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Seminář je zaměřen na vybrané a problematické oblasti uplatňování DPH podle právního stavu platného v roce 2012. Účastníci semináře budou seznámeni s nejdůležitějšími změnami připravovanými pro rok 2013. Výklad bude zaměřen i na sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2012. Dostatečný časový prostor bude věnován dotazům účastníků semináře.
 

Obsah semináře:

 • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, vybraná sdělení a výklady MF ČR a GFŘ. Změny v oblasti sazeb daně v roce 2013 – sazby daně platné od 1. 1. 2013.
 • Zálohové platby – vznik povinnosti přiznat daň, vyúčtování zálohových plateb přijatých do 31. 12. 2012, praktické příklady výpočtu DPH v souvislosti s vyúčtováním záloh v roce 2013.
 • Daňové doklady – změny pravidel vystavování a uchovávání daňových dokladů v roce 2013, forma a typy daňových dokladů.
 • Místo plnění při poskytnutí služby – změny pravidel pro určení místa plnění při poskytování služeb v roce 2013, místo plnění při pronájmu dopravního prostředku.
 • Registrace k DPH – změny ve vymezení plátců daně a osob identifikovaných k dani, změny v oblasti registrace k DPH, změny týkající se zrušení registrace z moci úřední v roce 2013, sankční postihy při nesplnění registrační povinnosti.
 • Převod nemovitosti – změny lhůt pro uplatnění osvobození od daně při převodu nemovitostí, možnost volby uplatnit daň na výstupu při převodu nemovitosti po uplynutí zákonem stanovené lhůty, souvislosti s úpravou odpočtu daně.
 • Poskytování pojišťovacích a zajišťovacích služeb – změny podmínek pro uplatnění osvobození od daně v roce 2013, porovnání připravovaných změn s platným právním stavem, upozornění na důsledky případných chyb.
 • Další připravované změny v oblasti DPH – výše obratu pro účely registrace a rušení registrace k DPH, základ daně a výše daně v případech, kdy vznikla povinnost přiznat daň ze zálohy, zpřístupnění údajů z registru plátců a jejich využití v praxi, povinná elektronická forma podání DAP k DPH a dalších souvisejících podání.
 • Nesprávné uplatnění dokladů z časového hlediska – upozornění na časté chyby při uvádění údajů v DAP k DPH a možnosti jejich řešení.
 • Režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních a montážních prací – vysvětlení principu přenesení daňové povinnosti na praktických příkladech s promítnutím do daňového přiznání k DPH, upozornění na časté chyby a možnosti jejich opravy, stavební práce realizované pro vymezené subjekty bez uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti, postup při řešení sporných případů ve vazbě na zatřídění podle klasifikace CZ-CPA, stavební práce realizované osobou, která nemá sídlo ani místo podnikání v ČR, stavební práce realizované českým plátcem s místem plnění mimo tuzemsko.
 • Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně – pravidla pro uplatnění osvobození od daně u zdravotních služeb a dodání zboží, upozornění na možné chyby.
 • Postup při uplatnění nároku na odpočet daně – upozornění na časté chyby při uplatnění nároku na odpočet daně, nárok na odpočet daně v částečné výši, vliv uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet na odpočet daně na výši nároku na odpočet daně – praktické příklady.
 • Sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2012 – vypořádání nároku na odpočet daně, úprava a vyrovnání odpočtu daně, inventarizační rozdíly, postup při sestavení daňového přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku 2012, kontrola obratu na zdaňovací období roku 2013.
 • Uplatňování DPH u vybraných plnění realizovaných v rámci EU a ve vztahu k třetím zemím – vybrané obchodní případy týkající se dodání a pořízení zboží a poskytování služeb v EU, dovoz a vývoz zboží včetně jejich promítnutí v daňovém přiznání k DPH, upozornění na časté chyby a možnosti jejich řešení.
 • Diskuse a odpovědi na dotazy.

Výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů. Účastníci semináře obdrží pracovní materiály.
 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 5 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 071112, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 881 78 153, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax 596 546 366 nebo na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2012: