Novinky v daních a účetnictví 2014

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
13.1.2014 (pondělí)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Kruntorádová Lenka, MBA – auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně oboru účetnictví a top lektorka
MÍSTO KONÁNÍ
ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13, Slezská Ostrava

Přednosti lektorky: srozumitelnost, praktické zkušenosti, vysoká odbornost. Bližší informace o této top lektorce se dozvíte přes vyhledávač google „Ing. Kruntorádová Lenka, MBA“.

Určeno pro: ekonomy, podnikatele, účetní, daňové poradce, auditory apod.

Cíl: Cílem přednášky je připravit posluchače na zavedení zcela nové soukromoprávní úpravy, která má řadu dopadů do běžné podnikatelské praxe. Posluchači získají přehled o rekodifikaci soukromého práva, a dále obchodního práva v návaznosti na účetní a daňovou problematiku společností. Přednáška obsahuje i další aktuální změny v oblasti účetnictví a daní společností nenavazujících na rekodifikaci.
 

Obsah semináře:

 • rekodifikace soukromého práva, kterou od 1.1.2014 přináší nový občanský zákoník a na kterou navazují doprovodné změny včetně důležitých změn daňových
 • změna právní úpravy ručení za DPH z důvodu úhrady na nezveřejněný účet
 • možnost mimořádných odpisů pro nový hmot. majetek pořízený od 1.7.2013
 • zákon o investičních společnostech a investičních fondech
 • novelizace obchodního zákoníku zákonem č. 179/2013 Sb., která nabyla účinnosti od 1.7.2013 a jako novinku přinesla několik opatření proti opožděným platbám
 • novelizace nařízení vlády stanovujícího výši úroků z prodlení, která byla s účinností od 1.7.2013 provedena nařízením vlády č. 180/2013 Sb. a která zvýšila úroky z prodlení o 1 procentní bod
 • výklad zákona o dani z nabytí nemovitých věcí-zcela nové
 • zrušení daně dědické, darovací a daně z převodu nemovitostí
 • princip jednoho inkasního místa
 • změny v zákoně o DPPO – zdanění nových typu společností, status veřejné prospěšnosti, výplaty podílu na zisku, změny v předmětu daně
 • změny v DPFO – prodej podílu a cenných papírů, zdanění příjmu ze závislé činnosti, odčitatelné položky ze základu daně, změny v příjmech z dědictví a darů
 • navazující změny v účetních předpisech
 • dotazy, diskuse

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13/734, 710 00 Ostrava

Spojení:
Trolejbus
(č. 101, 104, 106, 108, 109, 111)
Zastávka Revírní bratrská pokladna
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 60114, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax č.: 596 546 366 nebo na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2014: