Praktické uplatňování DPH v roce 2009

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
10.2.2009 (pondělí)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Fitříková – specialista na daň z přidané hodnoty
MÍSTO KONÁNÍ
OSTRAVIA TRADE, a.s.
28. října 150, Ostrava

V termínu do 25. 2. 2009 budou plátci daně s měsíčním zdaňovacím obdobím podávat poprvé daňové přiznání k DPH, při jehož sestavení budou povinni respektovat změny provedené v rámci rozsáhlé novely DPH platné od 1. 1. 2009. V průběhu semináře budou účastníci seznámeni s praktickou aplikací těchto změn.
 

Obsah semináře:

 • Aktuální informace – změny v oblasti DPH v závěru roku 2008, aktuální stav legislativy EU, vybraná sdělení a výklady MF ČR, info o dalších připrav. změnách.
 • Změny v rámci novely zákona o DPH – rekapitulace změn provedených od 1. 1. 2009 z hlediska jejich důležitosti a dopadu na případné změny postupu při uplatňování DPH, změny vnitřních předpisů a software.
 • Registrace k DPH – vymezení pojmu obrat, příklady testování obratu pro účely registrace k DPH v přechodném období, registrace u sdružení, registrace spojená s pořízením zboží nebo služeb.
 • Uplatňování DPH u obcí – základní informace
 • Nepeněžité vklady – vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě plátci a neplátci, datum UZDP, odpovědnost za splnění daňové povinnosti
 • Finanční leasing v r. 2009 – typy leasingových smluv a jejich vazba na DPH, typy daň. dokladů, leasing osobních automobilů, leas. sml. uzavřené do 31.12.2008
 • Přeúčtování zboží a služeb v roce 2009 – aplikace § 36 odst. 11.
 • Základ daně a výpočet daně – nové vymezení základu daně od 1. 1. 2009, oprava základu daně, zaokrouhlení daně údaje uváděné na daňových dokladech
 • Sazby daně v roce 2009 – přílohy č. 1 a 2, oprava výše daně, opravný daňový doklad, postup při provedení opravy na straně poskytovatele a příjemce opravného daňového dokladu, závazné posouzení správnosti uplatněné sazby daně
 • Poskytované služby s místem plnění mimo tuzemsko – změny v r. 2009
 • Přijaté služby s místem plnění v tuzemsku – postup při vyhodnocení místa plnění, vznik povinnosti přiznat daň, doplňování údajů na daňových dokladech, nárok na odpočet daně
 • Nárok na odpočet daně – aktuální problémy, změny při uplatňování odpočtu daně, přijaté daňové doklady vztahující se k roku 2008
 • Zálohové platby – změny v roce 2009, přijaté a zaplacené zálohy, daňové doklady, problematika zálohových plateb týkajících se zdanitelných plnění i dodávek realizovaných v rámci EU a při dovozu a vývozu zboží
 • Uvádění údajů v daňovém přiznání – nový tiskopis MF ČR vzor č. 15, uvádění jednotlivých typů plnění v daňovém přiznání k DPH, dodatečné daňové přiznání
 • Změny v oblasti uplatňování DPH u plnění v rámci EU – dodání a pořízení zboží v rámci EU, přemístění obchod. majetku z EU, doplňování chybějících náležitostí na dokladech z EU, poskytování služeb ve vztahu k EU a třetím zemím
 • Dovoz a vývoz zboží – upozornění na změny platné od 1.1.2009

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

OSTRAVIA TRADE, a.s.
28. října 150, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
autobus č. 39, zastávka Dům Energetiky
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 800,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 900,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u ČSOB Ostrava, č. účtu 373518283/0300, variabilní symbol 210109, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 881 78 153, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax 596 546 366 nebo na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2009: