Roční účetní závěrka za rok 2010 a daňová optimalizace

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
8.12.2010 (středa)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Klásek Jaromír – auditor a daňový poradce
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Cílem semináře je kvalitně připravit posluchače na provedení roční účetní závěrky za rok 2010 v návaznosti na změny v účetních a daňových předpisech. Seminář je určen pro právnické i fyzické osoby.
 

Obsah semináře:

 • Základní závěrkové účetní operace před stanovením daňové povinnosti – proúčtování inventarizačních rozdílů, dohadné položky, časové rozlišení, zúčtování kurzových rozdílů, přecenění vybraných aktiv reálnou hodnotou, ocenění nedokon- čené výroby zejména u neprůmyslových činností (stavebnictví, projekce, služby).
 • Povinnost auditu, sestavení výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, konsolidace, zveřejňování v obchodním rejstříku, sankce dle § 37 Zákona o účetnictví.
 • Optimalizace daňové povinnosti – cesty ke snížení či naopak zvýšení základu daně, uplatnění a nepropadnutí odpočtů a slev.
 • Daňová optimalizace odpisů hmotného majetku, leasingu, drobného hmotného majetku. Odpisování nehmotného majetku v účetnictví, zachycování a optimalizace v daňové evidenci.
 • Opravné položky k pohledávkám, odpisy pohledávek.
 • Pořizování, zařazování investic, prodej, zastavení a odpis investic, vyřazení.
 • Prodej a likvidace zásob, manka a škody, náhrady škod, pojistné události.
 • Tvorba a rozpuštění rezerv na opravy, vázání prostředků na účtu.
 • Prémie a prémiové přísliby ke mzdám za rok 2010, dohody o provedení práce, zaměstnávání studentů a důchodců a osob se zdravotním postižením.
 • Změny způsobu odpisování, oceňování nedokončené výroby (změny metody).
 • Benefity pro zaměstnance – pohled daňový, pojištění, DPH.
 • Dodaňování nezapl. závazků z pohledu praxe, splatnost, dohadné položky, zánik.
 • Daňová uznatelnost úroků, jejich optimalizace, uplatnění § 25/1w v roce 2010.
 • Odpočitatelné položky na výzkum a vývoj.
 • Odpočet ztrát z minulých let,využití odpočtů, slev za zdrav. postižení i slev pro FO.
 • Vyplácení dividend, podílů na zisku, prodej obchodních podílů a akcií.
 • Náklady na vzdělání (odborný rozvoj) zaměstnanců.
 • Přechod z paušálu a na paušál, paušály v roce 2010, dodaňování bez penále, doplatky na pojištění.
 • Proúčtování daňové povinnosti a odložené daně v závěru prací na účetní závěrce.
 • Daňové změny ke schválení v závěru roku 2010 nebo počátkem roku 2011 (Daň z příjmů, DPH, nemocenské
 • pojištění, sazby pojištění, nem.pojištění OSVČ).
 • Upozornění na nový daňový řád zákon č. 280/2009 Sb. platný od 1. 1. 2011, změny v penalizaci platební lhůty.

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 3 a více seminářích 850,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 950,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u ČSOB Ostrava, č. účtu 373518283/0300, variabilní symbol 201010, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 881 78 153, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax 596 546 366 nebo na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2010: