Roční účetní závěrka za rok 2011 a daňová optimalizace

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
7.12.2011 (středa)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Dagmar Beránková, auditorka a daňová poradkyně
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Cílem semináře je kvalitně připravit posluchače na provedení roční účetní závěrky za rok 2011 v návaznosti na změny v účetních a daňových předpisech. Seminář je určen pro právnické i fyzické osoby účtující v podvojném účetnictví.
 

Obsah semináře:

 • Novely roku 2011 – rekapitulace.
 • Upozornění na rozsudky českých soudů, které mění některé náhledy na dohadné položky aktivní a pasívní, roční odměny zaměstnanců a managementu atd.
 • Základní závěrkové účetní operace před stanovením daňové povinnosti – proúčtování inventarizačních rozdílů, dohadné položky, časové rozlišení, zúčtování kurzových rozdílů, přecenění vybraných aktiv reálnou hodnotou, ocenění nedokon- čené výroby zejména u neprůmyslových činností (stavebnictví, projekce, služby).
 • Optimalizace daňové povinnosti – cesty ke snížení či naopak zvýšení základu daně, uplatnění a nepropadnutí odpočtů a slev.
 • Daňová optimalizace odpisů hmotného majetku, drobného hmotného majetku.
 • Komponentní odpisování.
 • Opravné položky k pohledávkám, odpisy pohledávek – příklady na pohledávky v konkursu.
 • Pořizování, zařazování investic, prodej, zastavení a odpis investic, vyřazení.
 • Cizoměnné pohledávky a závazky, odpisy.
 • Účtování s vazbou na novelu DPH platnou od 1.4.2011 (soukromé a služební použití automobilů).
 • Prodej a likvidace zásob, manka a škody, náhrady škod, pojistné události.
 • Tvorba a rozpuštění rezerv na opravy, vázání prostředků na účtu.
 • Benefity pro zaměstnance – pohled daňový, pojištění.
 • Náklady na vzdělání a odborný rozvoj zaměstnanců.
 • Dodaňování nezaplacených závazků.
 • Odpočet ztrát z minulých let,využití odpočtů, slev za zdrav. Postižení.
 • Vyplácení dividend, podílů na zisku.
 • Proúčtování daňové povinnosti a odložené daně v závěru prací na účetní závěrce.
 • Povinnost auditu, sestavení výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, zveřejňování v obchodním rejstříku, sankce dle § 37 Zákona o účetnictví.

Jednotlivým oblastem bude věnován čas dle zájmu posluchačů.
 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 3 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2200179577/2010, variabilní symbol 161111, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 881 78 153, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax 596 546 366 nebo na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2011: