Roční účetní závěrka za rok 2012 a aktuální informace o změnách od 1.1.2013

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
13.12.2012 (čtvrtek)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Novotná Květoslava – daňový poradce, bilanční účetní, majitelka účetní a poradenské firmy NOVEKO 96 spol. s r.o. v Brně.
MÍSTO KONÁNÍ
ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13, Slezská Ostrava , a.s.

Paní Květoslava Novotná je osvědčená a zkušená lektorka s mnohaletými zkušenostmi. Lektorskou činností v oblasti účetnictví a daní se zabývá od roku 1993 a je také autorkou odborných publikací.

Cílem semináře je kvalitně připravit posluchače na provedení roční účetní závěrky za rok 2012 v návaznosti na změny v účetních a daňových předpisech. Seminář je určen pro právnické i fyzické osoby účtující v podvojném účetnictví.
 

Obsah semináře:

 • Přípravné uzávěrkové práce, harmonogram prací
 • Inventarizace dle zákona o účetnictví, doložení podle jednotlivých složek majetku a závazků, náležitosti inventurních soupisů, vznik a vypořádání inventarizačních rozdílů, protokolární likvidace zásob
 • Opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek
 • Zápočty pohledávek a závazků, promlčení, právní zánik
 • Časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a výdajů, dohadné pohledávky a závazky
 • Odpisy majetku v účetnictví, daňové odpisy
 • Rozbor nákladů a výnosů z pohledu daňové uznatelnosti ve vazbě na změny v zákoně o daních z příjmů v roce 2012
 • Očekávané změny v účetnictví, daních a souvisejících předpisech od 1.1.2013
 • Příprava podkladů pro úpravy základu daně v návaznosti na pokyny a sdělení Ministerstva financí a judikaturu v této oblasti (dohadné položky, kurzové rozdíly apod.)
 • Zaúčtování daně splatné a odložené, výsledek hospodaření před zdaněním a po zdanění, opravy chyb minulých období
 • Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, povinné údaje podle vyhlášky
 • Dotazy, diskuse

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13/734, 710 00 Ostrava

Spojení:
Trolejbus
(č. 101, 104, 106, 108, 109, 111)
Zastávka Revírní bratrská pokladna
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 5 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 071112, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 881 78 153, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax 596 546 366 nebo na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2012: