Roční účetní závěrka za rok 2013, daňová optimalizace a změny pro rok 2014

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
9.12.2013 (pondělí)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Beránková Dagmar – auditorka a daňová poradkyně
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Cílem semináře je kvalitně připravit posluchače na provedení roční účetní závěrky za rok 2013 v návaznosti na změny v účetních a daňových předpisech, optimalizovat daň. povinnost a seznámit je s aktuálními změnami pro rok 2014.

Seminář je určen právnickým i fyzickým osobám účtujícím v podvojném účetnictví.
 

Obsah semináře:

 • Co nás čeká v roce 2014 (informace o stavu legislativy a následných vlivů)
 • Příprava na účetní závěrku za rok 2013
  • Shrnutí změn roku 2013 (zejména těch, které vešly v platnost a účinnost v průběhu roku)
  • Jednotlivé kroky účetní závěrky
   • Inventarizace – nástroj vnitřního kontrolního systému a ochrany majetku účetní jednotky
   • Konfirmace pohledávek a závazků – jeden z nástrojů inventarizace
   • Proúčtování inventarizačních rozdílů, vliv na základ daně z příjmu
   • Zúčtování počátečních a konečných zůstatků zásob u způsobu B, jak postupovat u způsobu A
   • Účtování dotací, kursových rozdílů, rezerv (zákonné i účetní)
   • Pohledávky a závazky (zejména problém opravných položek účetních a daňových, potencionálních závazků, tzv. dodanění závazků)
   • Dohadné položky a časové rozlišení (judikáty NSS)
   • Výnosy a náklady z hlediska daně z příjmu (výnosy, které jsou předmětem daně a které jsou osvobozené, náklady nedaňové)
   • Daň z příjmu a odložená daň
   • Sestavení účetní závěrky
   • Uzavření účetních knih
   • Přezkoumání účetní závěrky (audit – dle Mezinárodních účetních standardů)
   • Schválení účetní závěrky
   • Zveřejnění účetní závěrky
   • Archivace dokladů
 • Daňová optimalizace

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 111113, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax č.: 596 546 366 nebo na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2013: