Roční účetní závěrka za rok 2015 pro podnikatelské subjekty a změny pro rok 2016

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
9.12.2015 (středa)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Beránková Dagmar – auditorka a daňová poradkyně
MÍSTO KONÁNÍ
ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13, Slezská Ostrava /td>

Cílem semináře je kvalitně připravit posluchače na provedení roční účetní závěrky za rok 2015 v návaznosti na změny v účetních a daňových předpisech, optimalizovat daň. povinnost a seznámit je s aktuálními změnami pro rok 2016.

Seminář je určen právnickým i fyzickým osobám účtujícím dle vyhlášky 500/2002 Sb. (podnikatelské subjekty).
 

Obsah semináře:

Úvodní část

 • Podstata, účel, obsah, kroky účetní závěrky.
 • Jaké podklady je nutno připravit (i pro audit).
 • Rekapitulace změn předpisů 2015, které by mohly mít souvislost.

1. Příprava na účetní závěrku

 • Inventarizace dle zákona o účetnictví, doložení podle jednotlivých složek majetku a závazků, náležitosti inventurních soupisů, vznik a vypořádání inventarizačních rozdílů. Protokolární likvidace zásob.
 • Inventarizační rozdíly.
 • Manko a škoda na zásobách.
 • Proces inventarizace (údaje, které lze zahrnout do směrnice).
 • Časové rozlišení, dohadné účty.
 • Kursové rozdíly.
 • Rezervy.
 • Účtování zásob.
 • Dlouhodobý majetek.
 • Účetní odpisy majetku.
 • Oceňování reálnou hodnotou a metodou ekvivalence.
 • Smluvní sankce.
 • Zálohy na podíly na zisku.
 • Cizoměnné pohledávky a závazky, odpis.
 • Rozbor nákladů a výnosů z pohledu daňové znatelnosti, podklady pro sestavení přiznání k dani z příjmu za rok 2015.
 • Splatná a odložená daň, vliv na výsledek hospodaření.
 • Metodika opravy chyb minulých období.

2. Závěrka

3. Příprava na sestavení přiznání k dani z příjmu právnických osob

4. Změny zákonů od 1.1.2016, včetně informací o novele zákona o účetnictví a účetních předpisů
 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13/734, 710 00 Ostrava

Spojení:
Trolejbus
(č. 101, 104, 106, 108, 109, 111)
Zastávka Revírní bratrská pokladna
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 3 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 181115, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2015: