Sociální, nemocenské a důchodové pojištění v roce 2014

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
20.1.2014 (pondělí)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Ztratil Michal – ředitel OSSZ Ostrava

Mgr. Šupčíková Lada – vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ

MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Cílem semináře je seznámit posluchače se změnami v sociálním, nemocenském a důchodovém pojištění v roce 2014.Výklad bude doplněn o konkrétní příklady z praxe, vzorové výpočty a nejčastější možnosti uplatnění změn od roku 2014.
 

Obsah semináře:

Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení od 1. 1. 2014

Zákon o nemocenském pojištění

 • účast na nemocenském pojištění, vznik a zánik, okruh osob účastných nemocenského pojištění, ­ zaměstnání malého rozsahu, krátkodobé zaměstnání, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce,
 • podmínky nároku na dávky, výpočet a výše dávek, změna redukčních hranic,
 • stanovení rozhodného období, denní vyměřovací základ,
 • změna délky nároku na náhradu mzdy z 21 na 14 dnů,
 • povinnost elektronické komunikace s OSSZ pro všechny zaměstnavatele
 • úkoly OSSZ a povinnosti zaměstnavatele, postup zaměstnavatele v návaznosti na zavedení nového kontrolního řádu (zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole),
 • nejčastější chyby v oblasti nemocenského pojištění, další změny od 1.1.2014 (Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb.)

Zákon o pojistném na sociální zabezpečení

 • okruh poplatníků výše sazby a splatnost pojistného
 • postupy při dosažení maximálního vyměřovacího základu
 • konkrétní řešení příkladů problémů zaměstnavatele se zúčtováním pojistného na důchodové pojištění u účastníků důchod. spoření – např. zánik důchodového spoření

Program semináře bude upraven dle vývoje legislativního procesu v této oblasti.

Důchodové pojištění v roce 2013 a 2014

 • doby pojištění a náhradní doby pojištění,
 • druhy dávek důchodového pojištění, dorovnání česko-slovenských důchodů, rozdíl mezi předčasným starobním důchodem a tzv. předdůchodem,
 • způsob stanovení výše důchodu v roce 2013 a 2014 a jejich porovnání,
 • zvyšování starobního důchodu další výdělečnou činností,
 • prokazování dob důchodového pojištění
 • povinnosti OSSZ, zaměstnavatelů a zaměstnanců v důchodovém pojištění (oznamovací a ohlašovací povinnost, vedení a předkládání ELDP) s ohledem na přijaté změny
 • aktuality ke dni konání semináře, diskuse a dotazy

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 60114, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax č.: 596 546 366 nebo na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2014: