Uplatňování DPH v praxi v roce 2016, kontrolní hlášení – první zkušenosti z praxe

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
15.4.2016 (pátek)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Fitříková Dagmar – daňový poradce, specialista na DPH
MÍSTO KONÁNÍ
ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13, Slezská Ostrava , a.s.

Seminář je zaměřen na praktické uplatňování DPH ve vybraných oblastech. Dostatečná pozornost bude věnována stále aktuálnímu kontrolnímu hlášení k DPH se zaměřením na časté chyby, které se vyskytly u již podaných kontrolních hlášení. Součástí výkladu budou příklady z praxe včetně doporučení jak reagovat na výzvy správce daně týkající se kontrolního hlášení. Fyzické osoby, plátci se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, získají v průběhu semináře informace využitelné při sestavování prvního kontrolního hlášení v roce 2016. V rámci semináře budou účastníci mimo jiné upozorněni i další změny v oblasti DPH, jejichž účinnost nastane v průběhu roku 2016 a obdrží i základní informace ke schválenému zákonu o elektronické evidenci tržeb.
 

Obsah semináře:

 • Aktuální informace v oblasti DPH – sdělení a informace GFŘ pro rok 2016, vybrané závěry z jednání Koordinačních výborů s KDP využitelné v praxi roku 2016.
 • ­

 • Další změny v oblasti DPH v roce 2016 a související problematika – změny týkající se kontrolního hlášení (lhůt a sankčních postihů), stručné informace ve vazbě na schválený zákon o elektronické evidenci tržeb, změny v oblasti sazeb daně od 1. 11. 2016, změny v oblasti dovozu a vývozu.
 • Kontrolní hlášení – shrnutí základních pravidel, první zkušenosti z praxe, postup správce daně, jak reagovat na výzvy, upozornění na časté chyby a možnosti jejich řešení.
 • ­

 • Specifické doklady a jejich uvádění v kontrolním hlášení – splátkový a platební kalendář, souhrnný daňový doklad, doklad o použití, zjednodušený daňový doklad, opravné daňové doklady, vnitřní účetní doklady, daňový doklad při přijetí úplaty (zálohy).
 • Sankce za porušení povinností týkajících se kontrolního hlášení – lhůty pro podání kontrolního hlášení, porušení zákonných povinností a jejich důsledky, sankce upravené zákonem o DPH a daňovým řádem, reakce na výzvu správce, doporučení jak eliminovat sankční postihy a jak jim předcházet.
 • Časté dotazy týkající se převodu nemovitých věcí – definice stavebního pozemku, pozemek, který funkční celek se stavbou, převod spoluvlastnického podílu k pozemku, podmínky pro uplatnění osvobození od daně při převodu nemovitých věcí, změna dokončené stavby, režim přenesení daňové povinnosti.
 • Časté chyby spojené s režimem přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – změny platné od 1. 2. 2016, nesprávně uplatněný daňový režim v příkladech, možnosti řešení chybných postupů, využití právní fikce (příklady), časový nesoulad v důsledku pozdě doručených faktur – daňových dokladů.
  ­

 • Diskuze a odpovědi na dotazy.

Účastníci semináře obdrží pracovní materiály.
 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13/734, 710 00 Ostrava

Spojení:
Trolejbus
(č. 101, 104, 106, 108, 109, 111)
Zastávka Revírní bratrská pokladna
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 130116, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2016: