Uplatňování DPH v roce 2017 a změny pro rok 2018

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
1.12.2017 (pátek)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Fitříková Dagmar – daňový poradce, specialistka na DPH
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Komu je seminář určen: účetním a ekonomům a všem, kteří se zajímají o DPH.

Seminář je zaměřen na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuálního právního stavu se zaměřením na změny účinné od 1.7.2017. Pozornost bude věnována také specifickým postupům spojeným s podáním DAP k DPH za poslední zdaňovací období roku 2017. V rámci semináře budou účastníci upozorněni na změny v oblasti DPH navrhované pro rok 2018. Posluchačům bude poskytnut dostatečný prostor na otázky týkající se praktického uplatňování DPH v rámci jejich podnikatelské činnosti.
 

Obsah semináře:

 • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH, aktuální výklady GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP ČR využitelné pro praxi roku 2017 a 2018.
 • Změny v oblasti DPH v roce 2018 – schválené a případně navrhované změny.
 • Společné podnikání plátců v rámci společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) – praktické dopady zrušení specifických pravidel uplatňování DPH u společnosti v návaznosti na informaci GFŘ.
 • Vznik povinnosti přiznat daň – úplata přijatá před uskutečněním zdanitelného plnění, den uskutečnění plnění při poskytnutí služby, plnění poskytovaná po dobu delší než 12 měsíců, doporučení k úpravě dříve uzavřených smluv ve vazbě na zrušení definice opakovaného plnění, další změny ve vymezení DUZP.
 • Nárok na odpočet daně – pravidla pro uplatňování nároku ve vazbě na judikaturu.
 • Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění – zálohové platby, uvádění údajů v DAP a KH, použití právní fikce, rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti v roce 2017 v návaznosti na informaci GFŘ.
 • Kontrolní hlášení (KH) – specifické typy daňových dokladů (splátkový a platební kalendář, souhrnný daňový doklad, opravný daňový doklad) a jejich uvádění v KH, nález Ústavního soudu ke KH, časté chyby a možnosti jejich řešení, reakce na výzvu správce daně a pokuty za nepodání KH – praktický postup.
 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období – časový posun v roce 2017 – možnosti pro rok 2017, rozšíření zjednodušujících postupů ve smyslu § 104 ZDPH.
 • Nespolehlivá osoba a nespolehlivý plátce – vymezení okamžiku vznik nespolehlivé osoby a důsledky, zveřejnění informací o nespolehlivé osobě.
 • Upozornění na časté chyby u vybraných obchodních transakcí – přemístění obchodního majetku, pořízení zboží z jiného členského státu bez nároku na odpočet daně, třístranný obchod, zasílání zboží do jiného členského státu, specifické situace spojené s vývozem zboží, nesprávný postup u vybraných případů a jeho dopady.
 • Závěr roku ve vazbě na DPH – specifické postupy při sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2017, vypořádání nároku na odpočet daně, úprava odpočtu daně – manažerská vozidla, inventarizační rozdíly, kontrola obratu na zdaňovací období roku 2017 a případná změna zdaňovacího období v roce 2018.
 • Diskuze a odpovědi na dotazy.

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 3 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 221117, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil: 603 367 808
 

Další semináře v roce 2017: