Pravidla ochrany osobních údajů

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).
 

Správcem osobních údajů je agentura EKOŠKOL – Ing. Iva Kiková, bydlištěm Revoluční 1480, 735 32 Rychvald, IČ: 75358549, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná u Městského úřadu Bohumín, živnostenský odbor, a Ing. Irena Neboráková, bydlištěm Revoluční 1480, 735 32 Rychvald, IČ: 62339184, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná u Městského úřadu Bohumín, živnostenský odbor.

Smyslem tohoto dokumentu je seznámit Vás zejména s tím, jaké osobní údaje (dále jen „OÚ“) shromažďujeme, k jakým účelům je využíváme, po jak dlouhou dobu je uchováváme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, komu je poskytujeme, kde můžete získat informace o Vašich OÚ, které zpracováváme, jaká jsou provedena opatření pro jejich zabezpečení a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany OÚ.
 

  1. Shromažďujeme tyto OÚ: jméno, příjmení, titul, poštovní adresa, telefonní číslo, emailová adresa, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu.
  2. Vaše OÚ zpracováváme pouze v souvislosti s pořádáním vzdělávacích seminářů a nejsou užívány k jiným účelům.. Využíváme je pro vyfakturování poskytnutých služeb a kontaktní údaje (email / telefonní číslo) pro zajištění vzájemné komunikace související s uzavřeným smluvním vztahem. Emailové adresy dále využíváme k zasílání nabídek seminářů. Z odběru těchto nabídek se můžete kdykoliv odhlásit. Dále Vaše OÚ zpracováváme pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem.
  3. Doba zpracování OÚ je vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu od podání přihlášky na seminář a následně po dobu zákonných promlčecích lhůt, nejdéle v daném případě po dobu 10ti let ode dne realizace příslušného smluvního vztahu.
  4. OÚ jsou získávány od klientů na základě poptávky, objednávky (vyplněné přihlášky) či z veřejně přístupných rejstříků a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí).
  5. Vaše OÚ jsou k dispozici pouze správci OÚ a dále osobám, které tyto údaje technicky zpracovávají (správce webu). Tyto osoby respektují Vaše právo na ochranu OÚ a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany OÚ.
  6. OÚ jsou zpracovávány v místě podnikání správce údajů v elektronické a listinné formě (přihlášky, faktury, pokladní doklady). Vaše OÚ jsou u nás zabezpečeny tak, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k nim, jejich zveřejnění, pozměnění či k jiným způsobům jejich zneužití.
  7. Jako subjekt zpracování osobních dat máte právo na přístup ke svým OÚ, na opravu nepřesných údajů, výmaz, omezení zpracování, máte právo vznést námitku proti zpracování, právo na odvolání souhlasu se zpracováním Vašich OÚ či se obrátit na Úřad pro ochranu OÚ.

 

V případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji v rámci agentury EKOŠKOL nás kontaktujte e-mailem na ekoskol@ekoskol.cz.
 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 24. května 2018.