Daňová optimalizace v roční účetní závěrce za rok 2010 a daňové změny v roce 2011

aneb co se neprobralo na přednášce konané dne 17.1.2011
 

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
28.2.2011 (pondělí)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Jaromír Klásek, auditor a zkušený praktik
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Obsah semináře:

1) Daňová optimalizace účetního hospodářského výsledku a daňového základu

 • Úroky a finanční náklady, judikát významný ve věci daňové uznatelnosti úroků
 • Které úroky jsou nadále daňově neuznatelné
 • DPH a připočítávání pohledávek a závazků k základu daně
 • Vzdělávání zaměstnanců, odborný rozvoj
 • Odpisy pohledávek, přihlašování pohledávek v insolvenčním řízení, tvorba opravných položek
 • Daňová uznatelnost exekuce, pokud ji iniciuje jiný subject
 • Využívání stipendií
 • Peněžní vázanost a úložky prostředků rezerv na opravy a jiných rezerv
 • Odpočty na výzkum a vývoj, odpočty daňových ztrát, jiné slevy a odpočitatelné položky
 • Využívání odpisů, leasingu a časového rozlišení k daňové optimalizaci
 • Daňová uznatelnost škod, náhrad škod, likvidace zásob a jiného majetku
 • Pitná voda, nápoje a stravování na pracovišti, školení (v nepeněžní formě)
 • Vyúčtování prémií a odměn

2) Elektronická fakturace

3) Nový daňový řád platný od 1. 1. 2011 a jeho novela – zásadní změny

 • Účetní mohou zastupovat více subjektů u jednoho i více finančních úřadů (§ 24), zmocněnci
 • Změny v registraci, oznamovací povinnosti
 • Nové vymezení prekluze doměřit a kontrolovat daň, § 148 a následující
 • Zdůvodňování rozhodnutí, odkladné účinky odvolání
 • Lhůty pro vyúčtování daně
 • Zaokrouhlování daně, úročení a sazby úroků, nemožnost individuálního promíjení
 • Ztížené podávání daňových přiznání na nižší daňovou povinnost (pozor na vlastní chyby)
 • Zrušení možnosti odvolat se proti vlastnímu podání daňového přiznání
 • Ochrana před nečinností (§ 38), opravy zřejmých nesprávností
 • Prodlužování lhůt (§ 36)
 • Zavedení institutu stížností na postup správce daně na nesprávný postup a chování
 • Procesní ustanovení pro daňovou kontrolu, její opakování, dokazování
 • Přechodné ustanovení k zákonu – § 264 a nové změny v prvním čtvrtletí 2011

4) Diskuse a dotazy
 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Jednotné vložné 950,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u ČSOB Ostrava, č. účtu 373518283/0300, variabilní symbol 260411, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 881 78 153, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax 596 546 366 nebo na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2011: