Roční účetní závěrka za rok 2014 pro podnikatelské subjekty a změny pro rok 2015

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
10.12.2014 (středa)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Beránková Dagmar – auditorka a daňová poradkyně
MÍSTO KONÁNÍ
ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13, Slezská Ostrava

Cílem semináře je kvalitně připravit posluchače na provedení roční účetní závěrky za rok 2014 v návaznosti na změny v účetních a daňových předpisech, optimalizovat daň. povinnost a seznámit je s aktuálními změnami pro rok 2015.

Seminář je určen právnickým i fyzickým osobám účtujícím dle vyhlášky 500/2002 Sb. (podnikatelské subjekty).
 

Obsah semináře:

Úvodní část:

 • Podstata, účel, obsah, kroky účetní závěrky
 • Jaké podklady je nutno připravit (i pro audit)
 • Rekapitulace změn účetních a daňových předpisů roku 2014

1. Příprava na účetní závěrku

 • Inventarizace dle zákona o účetnictví, doložení podle jednotlivých složek majetku a závazků, náležitosti inventurních soupisů, vznik a vypořádání inventarizačních rozdílů. Protokolární likvidace zásob
 • Inventarizační rozdíly -­ Manko a škoda na zásobách
 • Proces inventarizace (údaje, které lze zahrnout do směrnice)
 • Časové rozlišení, dohadné účty – Kursové rozdíly – ­Rezervy
 • Účtování zásob – ­Dlouhodobý majetek a změna účetních předpisů 2014
 • Účetní odpisy majetku­ – Oceňování reálnou hodnotou a metodou ekvivalence
 • Smluvní sankce -­ Zálohy na podíly na zisku
 • Cizoměnné pohledávky a závazky, odpis
 • Rozbor nákladů a výnosů z pohledu daňové uznatelnosti, podklady pro sestavení přiznání k dani z příjmu za rok 2014
 • Splatná a odložená daň, vliv na výsledek hospodaření
 • Metodika opravy chyb minulých období

2. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, povinné údaje podle vyhlášky

3. Dopady v účetní závěrce vyplývající z NOZ a ZOK (základní kapitál, příplatek k ZK, rezervní fond, ostatní fondy, zálohy na podíl na zisku a jiné)

4. Důležité pokyny a sdělení Ministerstva financí. Příklady z judikatury NSS.

5. Nejdůležitější informace o změnách v účetnictví, daních a souvisejících předpisech od 1.1.2015
 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13/734, 710 00 Ostrava

Spojení:
Trolejbus
(č. 101, 104, 106, 108, 109, 111)
Zastávka Revírní bratrská pokladna
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 3 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 261114, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax č.: 596 546 366 nebo na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2014: