Účetní závěrka pro podnikatele za rok 2020, podklady pro sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
8.2.2021 (pondělí)
9.00-14.00
Ing. Beránková Dagmar – auditorka a daňová poradkyně
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Cílem školení je připravit posluchače na provedení roční účetní závěrky za rok 2020 v návaznosti na změny v účetních a daňových předpisech, poukázat na možnosti optimalizace daňových povinností a seznámit je s aktuálními změnami pro rok 2021. Obsahem výkladu jsou i vlivy v důsledku světové pandemie covid, resp. jakým způsobem covid ovlivní účetnictví podnikatelských subjektů.

Školení je určeno právnickým i fyzickým osobám účtujícím dle Vyhlášky 500/2002 Sb. (podnikatelské subjekty).
 

Obsah semináře:

Úvodní část:

 • Podstata, účel, obsah, kroky účetní závěrky dle Vyhlášky 500/2002 Sb.
 • Jaké podklady je nutno připravit (i pro audit).
 • Valná hromada v roce 2020 a schválení účetní závěrky obecně.

1. Příprava na účetní závěrku

 • Inventarizace dle zákona o účetnictví, doložení podle jednotlivých složek majetku a závazků, náležitosti inventurních soupisů, vznik a vypořádání inventarizačních rozdílů. Protokolární likvidace zásob.
 • Inventarizační rozdíly.
 • Manko a škoda na zásobách.
 • Proces inventarizace (údaje, které lze zahrnout do směrnice).
 • Časové rozlišení, dohadné účty.
 • Kursové rozdíly.
 • Rezervy.
 • Účtování zásob.
 • Dlouhodobý majetek.
 • Účetní odpisy majetku, změny v odpisech dle zákona o daních z příjmů.
 • Majetkový prospěch.
 • Smluvní sankce.
 • Výplata podílu na zisku.
 • Cizoměnné pohledávky a závazky, odpis.
 • Rozbor nákladů a výnosů z pohledu daňové znatelnosti, podklady pro sestavení přiznání k dani z příjmů za rok 2020.
 • Splatná a odložená daň, vliv na výsledek hospodaření.
 • Metodika opravy chyb minulých období.

2. Účetní závěrka.

3. Příprava na sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob.

4. Aktuality roku 2020.

5. Změny zákonů od 1.1.2021, které budou známy.
 

Program školení bude aktualizován podle platné legislativy.
 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 11, 12, 18)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky:
Cena za PREZENČNÍ SEMINÁŘ 1000,- Kč

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 110121, konstantní symbol 0558
 • v hotovosti při zahájení semináře (pouze v případě prez. semináře)

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením školení.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.
 

Vyplnit závaznou přihlášku
 

Další školení v roce 2021: