Účetní závěrka pro podnikatele za rok 2020, podklady pro sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
8.2.2021 (pondělí)
9.00-14.00
Ing. Beránková Dagmar – auditorka a daňová poradkyně
MÍSTO KONÁNÍ
WEBINÁŘ
Bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams

Cílem webináře je připravit posluchače na provedení roční účetní závěrky za rok 2020 v návaznosti na změny v účetních a daňových předpisech, poukázat na možnosti optimalizace daňových povinností a seznámit je s aktuálními změnami pro rok 2021. Obsahem výkladu jsou i vlivy v důsledku světové pandemie covid, resp. jakým způsobem covid ovlivní účetnictví podnikatelských subjektů.

Školení je určeno právnickým i fyzickým osobám účtujícím dle Vyhlášky 500/2002 Sb. (podnikatelské subjekty).
 

Obsah webináře:

Úvodní část:

 • Podstata, účel, obsah, kroky účetní závěrky dle Vyhlášky 500/2002 Sb.
 • Jaké podklady je nutno připravit (i pro audit).
 • Valná hromada v roce 2020 a schválení účetní závěrky obecně.

1. Příprava na účetní závěrku

 • Inventarizace dle zákona o účetnictví, doložení podle jednotlivých složek majetku a závazků, náležitosti inventurních soupisů, vznik a vypořádání inventarizačních rozdílů. Protokolární likvidace zásob.
 • Inventarizační rozdíly.
 • Manko a škoda na zásobách.
 • Proces inventarizace (údaje, které lze zahrnout do směrnice).
 • Časové rozlišení, dohadné účty.
 • Kursové rozdíly.
 • Rezervy.
 • Účtování zásob.
 • Dlouhodobý majetek.
 • Účetní odpisy majetku, změny v odpisech dle zákona o daních z příjmů.
 • Majetkový prospěch.
 • Smluvní sankce.
 • Výplata podílu na zisku.
 • Cizoměnné pohledávky a závazky, odpis.
 • Rozbor nákladů a výnosů z pohledu daňové znatelnosti, podklady pro sestavení přiznání k dani z příjmů za rok 2020.
 • Splatná a odložená daň, vliv na výsledek hospodaření.
 • Metodika opravy chyb minulých období.

2. Účetní závěrka.

3. Příprava na sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob.

4. Aktuality roku 2020.

5. Změny zákonů od 1.1.2021, které budou známy.
 

Program školení bude aktualizován podle platné legislativy.
 

Informace pro účastníky:
 

Webinář bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams. Nemusíte být nijak technicky zdatní, nemusíte si stahovat žádnou aplikaci, nikde se registrovat, pouze kliknete na odkaz, který Vám před konáním webináře pošleme na Váš email. Pokud by se u Vás vyskytly jakékoliv technické potíže, budeme celý den na příjmu s napojením na technickou podporu Microsoft Teams, která Váš problém vyřeší.

Technické požadavky: Počítač (nebo notebook) s mikrofonem a reproduktory, doporučeným vybavením je aktivní webkamera.
 

Cena a platební podmínky:
Cena za WEBINÁŘ a ZÁZNAM Z WEBINÁŘE 790,- Kč

Účastníci webináře mají v ceně zdarma i záznam z jeho konání.
 

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 110121, konstantní symbol 0558

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením školení.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.
 

Další školení v roce 2021: